Leonid Brezhnev

State portrait of Soviet leader Leonid Brezhnev (World History Archive)

Leonid Brezhnev

State portrait of Soviet leader Leonid Brezhnev (World History Archive)

Leave a Reply