Kliment Voroshilov

Kliment Voroshilov, marshal of the Soviet Union, in 1937 (Wikimedia Commons)

Kliment Voroshilov

Kliment Voroshilov, marshal of the Soviet Union, in 1937 (Wikimedia Commons)

Leave a Reply