Gotham City

Gotham City

The skyline of Gotham City in Fox’s Gotham