Stone Mountain Georgia

Stone Mountain Georgia

Confederate Memorial to Jefferson Davis, Robert E. Lee and Stonewall Jackson carved into Stone Mountain, Georgia, September 9, 2007 (J. Stephen Conn)