Saint George Church on Volga Embankment Nizhny Novgorod Russia

Saint George Church on the Volga Embankment of Nizhny Novgorod, Russia, circa 1900 (Wikimedia Commons)

Saint George Church on Volga Embankment Nizhny Novgorod Russia

Saint George Church on the Volga Embankment of Nizhny Novgorod, Russia, circa 1900 (Wikimedia Commons)

Leave a Reply