Guardian Building Detroit Michigan

Guardian Building Detroit Michigan

The Guardian Building in Detroit, Michigan (Wikimedia Commons)