Airship Norge

Airship Norge

The airship Norge is seen at Ny-Ålesund, Spitsbergen, May 11, 1926 (Nasjonalbiblioteket)